crying.jpg

Hva er tertiær dissosiasjon?

Splitting av identiteten

Dissosiasjon handler om brudd i forbindelsen mellom tanker, minner, følelser, handlinger og ideer om hvem man er. Du kan lese mer om dette her. Dette innlegget handler om den mest alvorlige formen for dissosiasjon, tertiær dissosiasjon.

Tertiær dissosiasjon beskriver den strukturelle oppsplittingen som finner sted ved dissosiativ identitetsforstyrrelse (DID, Dissosiative Identity Disorder). Personen vil da i tillegg til oppsplitting av hukommelsen/traumet (primær dissosiasjon) og oppsplitting av følelsene/forsvaret (sekundær dissosiasjon) også utvikle en oppsplitting av sin identitet. Mens de andre formene for oppsplitting skjer i traumeøyeblikket, skjer identitetsoppsplittingen senere, i tilpasning til dagliglivet - f.eks. hvis noe dagliglivet minner om de tidligere traumene eller vekker minner (f.eks. å ivareta egne barn eller å gå på jobb). Deler av personligheten kan utvikle bestemte ferdigheter til å ivareta bestemte funksjoner (f.eks. mor, arbeidstaker).

Personen får altså to eller flere ANP'er (tilsynelatende fungerende deler av personligheten) som tar seg av ulike oppgaver eller dekker ulike funksjoner i dagliglivet. Kanskje ble disse utviklet tidlig i livet som en nødvendig beskyttelse for at barnet skulle fungere, men de ulike delene tas med i voksenlivet og kan til tider ta over kontrollen.

De ulike delene - de ulike ANPene - kan i tillegg til ulike funksjoner, også ha egne navn. ulik alder, egne preferanser og særegen håndskrift. Det kan variere hvor klar de er over hverandre. Jo større oppsplitting, jo større identitetsveksling og -forvirring, og jo mer huller i hukommelsen (en ANP husker ikke nødvendigvis hva en annen har gjort). Personen kan f.eks. oppleve å ha forflyttet seg til et sted uten å skjønne hvordan han/hun har havnet der, eller oppdage spor etter andre handlinger han/hun ikke husker å ha utført.

Ifølge RVTS Sør (som de overnevnte eksemplene er hentet fra), er det tre årsaker som alene eller i kombinasjon vil føre til oppsplitting av identiteten:

  • Gjentatt alvorlig traumatisering (fysisk vold, seksuelle overgrep) i nære relasjoner fra tidlig alder

  • Alvorlgi emosjonell neglekt

  • Prenatalt stress (dvs. påvirkninger i fosterlivet)

Slide3.JPG

Ved alvorlig oppsplitting av personligheten vil personen ha utviklet ulike ANP'er som ivaretar ulike funksjoner i dagliglivet (f.eks. jobb, å være mor, å være prostituert). I tillegg kan ulike emosjonelle deler av personligheten (EPer) være fastlåst i ulike traumeresponser, f.eks. i flukt, kamp, frys, tilknytning eller underkastelse.