Hva er sekundær dissosiasjon?

Splitting av følelsene og forsvaret

Dissosiasjon handler om brudd i forbindelsen mellom tanker, minner, følelser, handlinger og ideer om hvem man er. Du kan lese mer om dette her. Dette innlegget handler om sekundær dissosiasjon.

Sekundær dissosiasjon er en beskyttelsesmekanisme som kan være nyttig ved gjentatte traumer som man ikke har mulighet for å bearbeide. Et typisk eksempel vil være barn som vokser opp med voldelige eller psykisk syke foreldre: De voksne som skulle ivareta barnet blir da de som påfører smerte, samtidig som barnet ikke får den trøst og støtte det hadde trengt fra sine foreldre til å håndtere det vonde. For å fungere som andre barn, blir det vonde "spaltet bort" idet barnet fjerner seg emosjonelt fra seg selv og det vonde som skjer.

Barnets personlighet blir strukturelt oppsplittet mellom en tilsynelatende normal del (ANP) og en eller flere følelsesdeler (EP'er). De ulike EP'ene utvikles i henhold til barnets behov, og kan romme f.eks. sinne, frykt, trøstesøken etc. Følelsesdelene kan utvikle egne tankemønstre tilsvarende den alder barnet var i da hendelsen skjedde. Senere, hvis noe i en situasjon oppleves utrygt, kan en EP ta over og handle på egenhånd. Eksempelvis vil en sint EP kunne reagere med aggresjon og vold mot andre eller mot seg selv.

Barnefølelser har fortsatt barnetanker, og følelser og uttrykksmåter kan derfor virke barnslige (også for personen selv). Hver EP har en egen opplevelse av verden og seg selv og sine egne tankemønstre, følelser, minner og reaksjonsmåter. Ofte kan det være en indre konflikt mellom ulike EP’er. Når en EP er aktivert, vil ANP "kobles ut" slik at personen ikke fornuftsmessig vil ha like god kontroll over sin reaksjon som ellers. Dette kan virker forvirrende både på ham/henne selv og andre.

Sekundær dissosiasjon finner sted ved følgende tilstander/diagnoser:

Komplekst PTSD (CPTSD)

Kompkekst PTSD kan oppstå etter gjentatte og langvarige påkjenninger f.eks. i form av fysisk, psykisk eller seksuell mishandling. Oppsplittingen minner om oppsplittingen ved PTSD, men ANP har ved CPTSD ofte dårligere mestringsstrategier og EPene inneholder ofte ulikt traumemateriale og er mer selvstendige enn ved PTSD.

Uspesifiserte dissosiative lidelser (DDNOS)

Ulike EP’er kan være utviklet i ulik grad, og dermed mer eller mindre tilgjengelige for ANP (og mer eller mindre selvstendige).

Somatoform dissosiasjon

Det kan være plutselige sanseendringer (f.eks. hører i "dotter"), ukontrollerebare bevegelser (f.eks. krempe eller besvimelse) eller tap av følelse eller motorikk (f.eks. tap av smakssans eller lammelser).


Ustabil personlighetsforstyrrelse etter alvorlig traumatisering (borderline)

Ved tidlig emosjonell neglekt vil barnets kjerneselv ("jeg") være mangelfullt utviklet. Vanlige symptomer er dårlig impulskontroll og følelsesregulering, relasjonelle problemer, indre ensomhet, tomhetsfølelse og frykt for å bli forlatt. På grunn av avsplitting av mange EP’er, inneholder ANP lite, noe som skaper en kronisk følelse av tomhet, ensomhet og identitetsforvirring. Sammenliknet med CPTSD, handler EP’ene ved borderline mer om tilknytning.

Ved sekundær dissosiasjon kan personen fungere relativt greit i dagliglivet (ANP). Ulike følelsesdeler (EPer) kan imidlertid vekkes i visse situasjoner og bli dominerende, slik at personen endrer atferd (inkl. oppfatning av verden og seg selv). Personen kan f.eks. bli mer barnslig og trøstesøkende eller rette sinne utad på en "umoden" måte.

©2017 by Selvskadingshjelpen.
Created with Wix.com