Hva er en 
personlighetsforstyrrelse?

Trekk ved personligheten som påvirker hverdagsliv og funksjon

Et menneskes personlighet handler om hvordan det oppfatter verden, tenker, føler og oppfører seg. Her er det stor variasjon, og det er ikke unormalt å ha noen uhensiktsmessige personlighetstrekk. En sunn personlighet gjør det imidlertid mulig å håndtere utfordringer, tilpasse seg det samfunnet man lever i og knytte relasjoner.

Ved personlighetsforstyrrelser blir derimot oppfatningen av omverdenen snevrere og man har problemer med å forholde seg til andre mennesker og situasjoner. Ofte fortolker man andre feil. Avvikene kan følgelig skape problemer både for den det gjelder og for omgivelsene.

Nesten én av ti nordmenn har en personlighetsforstyrrelse, det vil si vedvarende avvikende personlighetstrekk i forhold til det som er vanlig i den aktuelle kulturen. Det finnes en rekke ulike personlighetsforstyrrelser, og noen kan ha to eller flere samtidig.  

Diagnostisk deles personlighetsforstyrrelsene i tre hovedgrupper, basert på atferd og symptomer. Gruppe A kjennetegnes av rar eller eksentrisk atferd, og omfatter paranoid personlighetsforstyrrelse (preget av mistenksomhet og mistillit overfor andre), schizoid personlighetsforstyrrelse (preget av avstand til egne følelser og andre mennesker) og schizotyp personlighetsforstyrrelse (preget av eksentriske tanker om verden og seg selv, samt uvelhet i sosiale situasjoner).

Personlighetsavvikene i gruppe B kjennetegnes av dramatisk, impulsiv og utagerende atferd. Her finner vi dyssosial personlighetsforstyrrelse (hvor man overser reglene for normal sosial atferd; mange tyr til rus og vold), borderline personlighetsforstyrrelse (med impulsivitet, forstyrret selvbilde, ustabile relasjoner og angst for å bli forlatt; mange tyr til selvskading), histrionisk personlighetsforstyrrelse (preget av teatralsk atferd) og narsissistisk personlighetsforstyrrelse (med overdreven selvbeundring, utrygghet og frykt for kritikk).

I gruppe C kjennetegnes avvikene av engstelse. Her finner vi unnvikende personlighetsforstyrrelser (hvor frykt for avvisning og kritikk er dominerende), avhengig personlighetsforstyrrelse (med behov for bekreftelse, råd og ivaretakelse fra andre) og tvangspreget personlighetsforstyrrelse (preget av perfeksjonisme og kontrollbehov).

Hos noen vil personlighetsavvikene bli bedre med tiden, mens andre kan trenge behandling for å fungere bedre. Det er altså mulig å få hjelp, og det er særlig ulike former for samtaleterapi som fungerer.

Gruppe A

Rar eller eksentrisk atferd

  • Paranoid PF

  • Schizoid PF

  • Schizotyp PF

Gruppe B

Dramatisk og impulsiv

  • Dyssosial PF

  • Borderline PF

  • Histrionisk OP

Gruppe C

Engstelse

  • Unnvikende PF

  • Avhengig PF

  • Tvangspreget PF

©2017 by Selvskadingshjelpen.
Created with Wix.com