CPTSD.jpg

Hva er CPTSD?

Langvarig, kompleks reaksjon på belastende hendelser og situasjoner

Kompleks posttraumatisk stresslidelse, CPTSD (eng. Complex Post Traumatic Stress Disorder), beskriver en tilstand der en person som oppfyller kriteriene for PTSD også opplever andre symptomer som virker negativt inn på hverdagsliv og normal fungering. Det handler da typisk om følgende problemer:

 • Vansker med å tolerere og regulere følelser
  F.eks. vedvarende tristhet, selvmordstanker, eksplosivt sinne, fortrenging av sinne

 • Problemer med bevissthet og oppmerksomhet
  F.eks. konsentrasjonsproblemer, fortrenging av traumatiske hendelser, gjenopplevelse av traumatiske hendelser, dissosiasjon (manglende integrering av traumeminner eller oppsplittet personlighet)

 • Forandret selvopplevelse
  F.eks. følelse av hjelpeløshet, skyld, skam, stigma, annerledeshet, verdiløshet eller å være skitten og ødelagt

 • Endret oppfatning av overgriperen
  F.eks. tilskriver overgriperen fullstendig makt, blir opptatt av relasjonen til overgriperen, blir opptatt av hevn

 • Vansker med relasjoner til andre
  F.eks. isolasjon, mistillit, selvhevdelse, stadig søken etter en redningsmann

 • Endringer i egne menings- og trossystemer
  F.eks. tap av tro, følelse av håpløshet og fortvilelse, oppfatning av at verden bare er ond

 • Fysiske symptomer
  F.eks. kroniske muskelsmerter, utmattelse


CPTSD har vært brukt som diagnose, men har ikke vært en del av diagnosesystemet ICD-10, som brukes i Norge. Symptombildet kan derfor lett overses og feiltolkes som f.eks. emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (borderline), avhengig personlighetsforstyrrelse o.l. I den nye diagnosemanualen ICD-11, som kommer i 2018, vil imidlertid CPTSD bli inkludert som egen diagnose, noe som er viktig for å gi relevant og målrettet behandling.

Behandling for CPTSD vil rettes mot det samme som PTSD (se her), men i tillegg inkludere de aktuelle problemene som pasienten har i tillegg, slik som relasjonelle forhold, dissosiasjon og emosjonell regulering. I Norge har Modum Bad et mer omfattende behandlilngstilbud for CPTSD som følge av alvorlige relasjonstraumer i oppveksten.