dyssosial.jpg

Dyssosial personlighetsforstyrrelse


I det internasjonale klassifikasjons- og diagnosesystemet ICD blir dyssosial personlighetsforstyrrelse beskrevet som følger:

"Personlighetsforstyrrelse kjennetegnet ved likegyldighet for sosiale forpliktelser og uttalt mangel på forståelse for andres følelser. Det foreligger stor diskrepans mellom atferd og gjeldende sosiale normer. Atferden er ikke særlig påvirkelig av negative erfaringer, herunder straff. Pasienten har lav frustrasjonstoleranse og lav terskel for aggresjonsutbrudd, herunder voldshandlinger. Det er en tendens til å bebreide andre, eller til å gi plausible rasjonaliseringer for den atferden som bringer pasienten i konflikt med samfunnet." (ICD-10, F.60.2).

Innenfor denne kategorien finner vi amoralsk, asosial, antisosial, psykopatisk og sosiopatisk personlighetsforstyrrelse. Det typiske er at personen mangler samvittighet i forhold til hvordan egne handlinger påvirker andre og i mange tilfeller også ens eget liv. Frustrasjonsterskelen er lav, og vedkommende kan lett bli aggressiv. I tillegg til direkte vold mot andre mennesker, kan aggressiv atferd rettes mot dyr, ting og regler. Personen tar sjelden lærdom av sine erfaringer, og negative handlinger blir derfor ofte gjentatt, uten hensyn til hvilke konsekvenser de gir.

Personen er ofte egosentrisk, bryr seg lite om andres følelser og mangler evne til å føle skyld. Han/hun har ikke vansker med å etablere nye relasjoner, men har store problemer med å bli værende i dem. Impulsivitet, løgner og uansvarlig atferd er vanlig. Vedkommende skylder gjerne på andre og finner rasjonelle forklaringer på hvorfor han/hun bryter sosiale normer. I tillegg misbruker vedkommende ofte også alkohol og narkotika, og det er heller ikke uvanlig at med samtidig depresjon og angst.

Personer med dyssosial personlighetsforstyrrelse har ofte hatt en barndom med store konflikter mellom foreldrene eller opplevd alvorlig omsorgssvikt, gjerne med vold og misbruk. Vedkommende har derfor mangelfullt utviklede sosiale ferdigheter. Personlighetsforstyrrelsen kommer ofte til uttrykk i tenårene, selv om diagnosen kanskje ikke stilles før tidlig voksen alder.

Personlighetsforstyrrelsen kan behandles med psykoterapi (f.eks. kognitiv atferdsterapi eller mentaliseringsbasert terapi), men det kan være vanskelig å oppnå resultater hvis personen har psykopatiske trekk. Behandlingen sikter mot å øke forståelsen for konsekvensene av uhensiktsmessig atferd, samt å bedre evnen til å forholde seg til andre mennesker. Sosial trening kan være nødvendig. I tillegg kan medikamenter være nyttig, f.eks. ved depresjon.